Logotype
Προσθήκη|Επεξεργασία|Κατάργηση
Περιεχόμενα και οδηγίες πλοήγησης

Ι. Υλικό γενικής φύσεως - Θεωρία [Materies generalis]
ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ -
ΤΟΝΙΣΜΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ)

VOCABVLARIVM
- A VERBO - ACCENTVS


ΙΙ. Κείμενα -
Textus
1.
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ -
ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - “ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ” - ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ: ΤΟΝΙΣΜΟΥ - ΝΟΗΜΑΤΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ - ΣΥΝΤΑΞΗΣ

TEXTVS - TEXTVS FORMATVS - TEXTVS "ORDINE SYNTACTICO" - GLOSSARIVM - VERSIO NEOGRAECA
EXERCITATIONES: ACCENTVS - SENSVS - GRAMMATICAE - SYNTACTICAE


2.
ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ -
ΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕΤΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΚΩΛΑ - ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ: ΤΟΝΙΣΜΟΥ - ΝΟΗΜΑΤΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ - ΣΥΝΤΑΞΗΣ

TEXTVS - TEXTVS
MEMBRATIM RESCRIPTVM - VERSIO NEOGRAECA


ΙΙΙ. VSVS LATINVS

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ: ΝΟΗΜΑΤΟΣ

TEXTVS - TEXTVS FORMATVS - GLOSSARIVM - VERSIO NEOGRAECA
EXERCITATIONES: SENSVS


Ι. Υλικό γενικής φύσεως - Θεωρία [Materies generalis]

προσβάσιμο αυτοτελώς και από κάθε επιμέρους ιστοσελίδα ή φόρμα.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ - VOCABVLARIVM

αλφαβητικά ταξινομημένο το λεξιλόγιο των κειμένων που εμφανίζονται στην τοποθεσία.
voces textuum omnium ordine alphabetico apparent.

ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ - A VERBO

των ρημάτων της Λατινικής, ταξινομημένοι 1. αλφαβητικά 2. ανά συζυγία.
tempora verborum primaria 1. ordine alphabetico 2. per coniugationem.

ΤΟΝΙΣΜΟΣ (ΘΕΩΡΙΑ) - ACCENTVS

βασικοί κανόνες τονισμού της Λατινικής με ασκήσεις.
theoria cum exercitationibus.ΙΙ. Κείμενα - Textus

1. Κείμενα βασισμένα στο ‘αναγνωστικό του Λομόντα’ (του Αββά Lhomond), αλλά προσαρμοσμένα στην αρχαία ορθογραφία των Λατινικών. Συνοδεύονται από μια σειρά βοηθητικών εργαλείων που μπορεί να αξιοποιήσει ο χρήστης ανάλογα με τις γνώσεις και την εξοικείωσή του με τη Λατινική.

Textus a libello classico Abbae Lhomondis “De Viris Illustribus Vrbis Romae” excerpti sunt; orthographia tamen mores editionis textuum antiquorum sequitur.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - TEXTVS

όπως δίνεται σε μια έντυπη έκδοση, ώστε ο χρήστης να μπορεί να δουλέψει απευθείας με αυτό όπως θα έκανε αν είχε το κείμενο σε βιβλίο.

ut in editionibus apparet.

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - TEXTVS FORMATVS

το πρωτότυπο κείμενο διαμορφωμένο έτσι, ώστε να αντιστοιχίζεται με το κείμενο σε συντακτική σειρά και τη μετάφραση, για να γίνεται εποπτικότερη η παρουσίασή του.

ita ut textui ordine syntactico et uersioni neograecae oppositus sit.

“ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ” - TEXTVS "ORDINE SYNTACTICO"

το πρωτότυπο κείμενο διαμορφωμένο κατά τη ΝΕ συντακτική λογική και με σήμανση κρίσιμων στοιχείων,
Κεφαλαία = Υποκ. και Ρήμα στις κύριες προτάσεις
Μαύρα = εισαγωγή δευτερευουσών προτάσεων
Υπογράμμιση = όροι που σχετίζονται μεταξύ τους (π.χ. αναφορικό και όρος αναφοράς)
Αγκύλες […] = ονοματικά ρηματικά σύνολα [π.χ. απαρεμφατικές και μετοχικές φράσεις],
ώστε ο χρήστης να διευκολύνεται να ξεπεράσεις τις δυσκολίες του κειμένου.

Litterae capitales = Subiectum + Verbum
Voces litteris nigris = hypotaxis quo modo introducatur
Voces sublineatae = uoces sensu inter se coniunctae
[ ... ] = infinitiui, participia etc.

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ - GLOSSARIVM

επιλεγμένο λεξιλόγιο του κειμένου, παρουσιασμένο με τη σειρά εμφάνισης των λέξεων (πλήρη καταγραφή των λέξεων βλ. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ), ώστε ο χρήστης σε συνδυασμό με τη συντακτική σειρά να επεξεργαστεί το κείμενο με κάθε δυνατή βοήθεια.

uoces selectae quae ad singulos textus pertinent (omnes uoces u. in VOCABVLARIO).

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - VERSIO NEOGRAECA

απόδοση του λατινικού κειμένου στα ΝΕ, είτε για να ξεπεράσει ο χρήστης τυχόν δυσκολίες είτε για να συγκρίνει με τη μετάφραση που έκανε ο ίδιος.


ΑΣΚΗΣΕΙΣ - EXERCITATIONES

εμφανίζονται μαζί με το πρωτότυπο κείμενο, ώστε να είναι εύκολη και άμεση η αναγνώριση του εκάστοτε τύπου. Σε κάθε άσκηση ελέγχεται η απάντηση του χρήστη, και δίνεται η ορθή απάντηση.

ο χρήστης καλείται να βάλει λεκτικό τόνο (accentus) σε λέξεις του κειμένου. Παρέχεται πληκτρολόγιο με τα λατινικά γράμματα τονισμένα, ώστε ο τονισμός να γίνεται με αντιγραφή.

ασκήσεις κατανόησης του νοήματος του κειμένου.

ποικίλες ασκήσεις γραμματικής.
1. Ονόματα - Αντωνυμίες.
2. Παραθετικά.
3. Ρήματα.
4. Συμπλήρωση των τύπων που λείπουν σε μια λογική ακολουθία.

1. Nomina - Praenomina
2. Gradus adiectiuorum
3. Verba
4. Formae absentes in sequentia uocum grammatica.

ποικίλες ασκήσεις συντακτικού.
1. Αναγνώρισης της συντακτικής λειτουργίας όρων του κειμένου.
2. Σύνδεσης των όρων αυτών με τους όρους εξάρτησής τους.
3. Αναγνώριση απαρεμφατικών συντάξεων.
4. Μετατροπές μετοχικών συντάξεων σε προτάσεις.


2. Κείμενα της λατινικής γραμματείας που μεταγράφονται κατά κώλα.

Scriptorum antiquorum textus, membratim rescripti.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - TEXTVS

όπως δίνεται σε μια έντυπη έκδοση.

ut in editionibus apparet.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑ ΚΩΛΑ - MEMBRA ORATIONIS

στον χώρο που επιγράφεται "Συντακτική σειρά" εμφανίζεται το κείμενο μεταγεγραμμένο κατά κωλα, ώστε να γίνεται αισθητή η τάξη και ο ρυθμός του λόγου.

in loco cum inscriptione
"Συντακτική σειρά" apparet textus ita rescriptus, ut perspicua sint membra (κωλα) incisaque (κόμματα), i.e. ordo et numerus (ρυθμός) orationis.


ΙΙΙ. VSVS LATINVS

ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - TEXTVS

όπως δίνεται σε μια έντυπη έκδοση αλλά με κενά και σε παρένθεση τη ζητούμενη λέξη.

ut in editionibus apparet sine uocibus quarum forma quaeritur. Forma princeps earum uocum interposita datur.

ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ - TEXTVS FORMATVS

το πρωτότυπο κείμενο διαμορφωμένο έτσι, ώστε να αντιστοιχίζεται με το κείμενο σε μετάφραση, για να γίνεται εποπτικότερη η παρουσίασή του.

ita ut uersioni neograecae oppositus sit.

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ - GLOSSARIVM

επιλεγμένο λεξιλόγιο του κειμένου, παρουσιασμένο με τη σειρά εμφάνισης των λέξεων (πλήρη καταγραφή των λέξεων βλ. στο ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ).

uoces selectae quae ad singulos textus pertinent (omnes uoces u. in VOCABVLARIO).

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ - VERSIO NEOGRAECA

απόδοση του λατινικού κειμένου στα ΝΕ, ώστε να βοηθείται ο χρήστης, εφόσον το θέλει, να κατανοήσει ευκολότερα τον τύπο που λείπει.

ΑΣΚΗΣΕΙΣ - EXERCITATIONES

σε αυτή την κατηγορία ασκήσεων έχουν καταχωριστεί οι προτάσεις του κειμένου με τους ζητούμενους τύπους για να τους συμπληρώσει ο χρήστης.

hic sunt uoces
textus absentes, quarum forma recta (grammatice et syntactice) ab utore scribenda est.

Copyright © 2003-2005 Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφικής Σχολής, Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος.