ΤΟΠΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ COVID (ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ & ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ)