Ωρες συνεργασίας Θεοδωροπούλου


Οι ώρες συνεργασίας της κ. Θεοδωροπούλου δεν θα γίνουν στις 19/11/19. Μετατίθενται για την Πέμπτη 14/11/19 ώρες 9-11.