ΛΦΙ 128 (Δ. Τσιτσικλή) - Εξεταστέα ύλη


Ορατίου Ωδές

Βιβλ. Ι: 3, 5, 9, 11, 37

Βιβλ. ΙΙ: 7, 20

Βιβλ. ΙΙΙ: 2, 9, 30