Παναθήναια


Το έργο αυτό έγινε την περίοδο 2008-2009 υπό τη διεύθυνση της κ. Γ. Φαρίνου-Μαλαματάρη, Καθηγήτριας Νεοελληνικής Φιλολογίας και Διευθύντριας του Τομέα ΜΝΕΣ, σε ψηφιακή επεξεργασία της κ. Λ. Αραμπατζίδου και τεχνολογική υποστήριξη της κ. Α. Καπράρα.

Τόμος 1 (Οκτώβριος 1900 - Μάρτιος 1901) Τόμος 2 (Απρίλιος 1901 - Σεπτέμβριος 1901)
Τεύχος 1 (1900) Τεύχος 13 (1901)
Τεύχος 2 (1900) Τεύχος 14 (1901)
Τεύχος 3 (1900) Τεύχος 15 (1901)
Τεύχος 4 (1900) Τεύχος 16 (1901)
Τεύχος 5 (1900) Τεύχος 17 (1901)
Τεύχος 6 (1901) Τεύχος 18 (1901)
Τεύχος 7 (1901) Τεύχος 19 (1901)
Τεύχος 8 (1901) Τεύχος 20 (31 Ιουλίου 1901)
Τεύχος 9 (1901) Τεύχος 21 (15 Αυγούστου 1901)
Τεύχος 10 (1901) Τεύχος 22 (31 Αυγούστου 1901)
Τεύχος 11 (1901) Τεύχος 23 (15 Σεπτεμβρίου 1901)
Τεύχος 12 (1901) Τεύχος 24 (30 Σεπτεμβρίου 1901)

 

Τόμος 3 (Οκτώβριος 1901 - Μάρτιος 1902) Τόμος 4 (Απρίλιος 1902 - Σεπτέμβριος 1902)
Τεύχος 25 (15 Οκτωβρίου 1901) Τεύχος 37 (15 Απριλίου 1902)
Τεύχος 26 (31 Οκτωβρίου 1901) Τεύχος 38 (30 Απριλίου 1902)
Τεύχος 27 (15 Νοεμβρίου 1901) Τεύχος 39 (15 Μαΐου 1902)
Τεύχος 28 (30 Νοεμβρίου 1901) Τεύχος 40 (30 Μαΐου 1902)
Τεύχος 29 (15 Δεκεμβρίου 1901) Τεύχος 41 (15 Ιουνίου 1902)
Τεύχος 30 (31 Δεκεμβρίου 1901) Τεύχος 42 (30 Ιουνίου 1902)
Τεύχος 31 (15 Ιανουαρίου 1902) Τεύχος 43 (15 Ιουλίου 1902)
Τεύχος 32 (31 Ιανουαρίου 1902) Τεύχος 44-45 (31 Ιουλ.-15 Αυγ. 1902)
Τεύχος 33 (15 Φεβρουαρίου 1902) Τεύχος 46-47 (31 Αυγ.-15 Σεπτ. 1902)
Τεύχος 34 (28 Φεβρουαρίου 1902) Τεύχος 48 (30 Σεπτεμβρίου 1902)
Τεύχος 35 (15 Μαρτίου 1902)
Τεύχος 36 (31 Μαρτίου 1902)
Τόμος 5 (Οκτώβριος 1902 - Μάρτιος 1903) Τόμος 6 (Απρίλιος 1903 - Σεπτέμβριος 1903)
Τεύχος 49 (15 Οκτωβρίου 1902) Τεύχος 61 (15 Απριλίου 1903)
Τεύχος 50 (31 Οκτωβρίου 1902) Τεύχος 62 (30 Απριλίου 1903)
Τεύχος 51 (15 Νοεμβρίου 1902) Τεύχος 63 (15 Μαΐου 1903)
Τεύχος 52 (30 Νοεμβρίου 1902) Τεύχος 64 (31 Μαΐου 1903)
Τεύχος 53 (15 Δεκεμβρίου 1902) Τεύχος 65 (15 Ιουνίου 1903)
Τεύχος 54 (31 Δεκεμβρίου 1902) Τεύχος 66 (30 Ιουνίου 1903)
Τεύχος 55 (15 Ιανουαρίου 1903) Τεύχος 67-68 (15-31 Ιουλίου 1903)
Τεύχος 56 (31 Ιανουαρίου 1903) Τεύχος 69-70 (15-31 Αυγούστου 1903)
Τεύχος 57 (15 Φεβρουαρίου 1903) Τεύχος 71 (15 Σεπτεμβρίου 1903)
Τεύχος 58 (28 Φεβρουαρίου 1903) Τεύχος 72 (30 Σεπτεμβρίου 1903)
Τεύχος 59 (15 Μαρτίου 1903)  
Τεύχος 60 (31 Μαρτίου 1903)  

 

Τόμος 7 (Οκτώβριος 1903 - Μάρτιος 1904) Τόμος 8 (Απρίλιος 1904 - Σεπτέμβριος 1904)
Τεύχος 73 (15 Οκτωβρίου 1903) Τεύχος 85 (15 Απριλίου 1904)
Τεύχος 74 (31 Οκτωβρίου 1903) Τεύχος 86 (30 Απριλίου 1904)
Τεύχος 75 (15 Νοεμβρίου 1903) Τεύχος 87 (15 Μαΐου 1904)
Τεύχος 76 (30 Νοεμβρίου 1903) Τεύχος 88 (31 Μαΐου 1904)
Τεύχος 77 (15 Δεκεμβρίου 1903) Τεύχος 89-90 (15-30 Ιουνίου 1904)
Τεύχος 78 (31 Δεκεμβρίου 1903) Τεύχος 91-92 (15-31 Ιουλίου 1904)
Τεύχος 79 (15 Ιανουαρίου 1904) Τεύχος 93 (15 Αυγούστου 1904)
Τεύχος 80 (31 Ιανουαρίου 1904) Τεύχος 94 (31 Αυγούστου 1904)
Τεύχος 81 (15 Φεβρουαρίου 1904) Τεύχος 95 (15 Σεπτεμβρίου 1904)
Τεύχος 82 (29 Φεβρουαρίου 1904) Τεύχος 96 (30 Σεπτεμβρίου 1904)
Τεύχος 83 (15 Μαρτίου 1904)  
Τεύχος 84 (31 Μαρτίου 1904)  

 

Τόμος 9 (Οκτώβριος 1904 - Μάρτιος 1905) Τόμος 10 (Απρίλιος 1905 - Σεπτέμβριος 1905)
Τεύχος 97 (15 Οκτωβρίου 1904) Τεύχος 109 (15 Απριλίου 1905)
Τεύχος 98 (31 Οκτωβρίου 1904) Τεύχος 110 (30 Απριλίου 1905)
Τεύχος 99 (15 Νοεμβρίου 1904) Τεύχος 111 (15 Μαΐου 1905)
Τεύχος 100 (30 Νοεμβρίου 1904) Τεύχος 112 (31 Μαΐου 1905)
Τεύχος 101 (15 Δεκεμβρίου 1904) Τεύχος 113-114 (15-30 Ιουνίου 1905)
Τεύχος 102 (31 Δεκεμβρίου 1904) Τεύχος 115-116 (15-31 Ιουλίου 1905)
Τεύχος 103 (15 Ιανουαρίου 1905) Τεύχος 117 (15 Αυγούστου 1905)
Τεύχος 104 (31 Ιανουαρίου 1905) Τεύχος 118 (31 Αυγούστου 1905)
Τεύχος 105 (15 Φεβρουαρίου 1905) Τεύχος 119 (15 Σεπτεμβρίου 1905)
Τεύχος 106 (28 Φεβρουαρίου 1905) Τεύχος 120 (30 Σεπτεμβρίου 1905)
Τεύχος 107 (15 Μαρτίου 1905))  
Τεύχος 108 (31 Μαρτίου 1905)  

 

Τόμος 11 (Οκτώβριος 1905 - Μάρτιος 1906) Τόμος 12 (Απρίλιος 1906 - Σεπτέμβριος 1906)
Τεύχος 121 (15 Οκτωβρίου 1905) Τεύχος 133 (15 Απριλίου 1906)
Τεύχος 122 (31 Οκτωβρίου 1905) Τεύχος 134 (30 Απριλίου 1906)
Τεύχος 123 (15 Νοεμβρίου 1905) Τεύχος 135 (15 Μαΐου 1906)
Τεύχος 124 (30 Νοεμβρίου 1905) Τεύχος 136 (31 Μαΐου 1906)
Τεύχος 125 (15 Δεκεμβρίου 1905) Τεύχος 137-138 (15-30 Ιουνίου 1906)
Τεύχος 126 (31 Δεκεμβρίου 1905) Τεύχος 139-140 (15-31 Ιουλίου 1906)
Τεύχος 127 (15 Ιανουαρίου 1906) Τεύχος 141-142 (15-31 Αυγ. 1906)
Τεύχος 128 (31 Ιανουαρίου 1906) Τεύχος 143 (15 Σεπτεμβρίου 1906)
Τεύχος 129 (15 Φεβρουαρίου 1906) Τεύχος 144 (30 Σεπτεμβρίου 1906)
Τεύχος 130 (28 Φεβρουαρίου 1906)  
Τεύχος 131 (15 Μαρτίου 1906)  
Τεύχος 132 (31 Μαρτίου 1906)  

 

Τόμος 13 (Οκτώβριος 1906 - Μάρτιος 1907) Τόμος 14 (Απρίλιος 1907 - Σεπτέμβριος 1907)
Τεύχος 145 (15 Οκτωβρίου 1906) Τεύχος 157 (15 Απριλίου 1907)
Τεύχος 146 (31 Οκτωβρίου 1906) Τεύχος 158 (30 Απριλίου 1907)
Τεύχος 147 (15 Νοεμβρίου 1906) Τεύχος 159 (15 Μαΐου 1907)
Τεύχος 148 (30 Νοεμβρίου 1906) Τεύχος 160 (31 Μαΐου 1907)
Τεύχος 149 (15 Δεκεμβρίου 1906) Τεύχος 161-162 (15-30 Ιουνίου 1907)
Τεύχος 150 (31 Δεκεμβρίου 1906) Τεύχος 163-164 (15-31 Ιουλίου 1907)
Τεύχος 151 (15 Ιανουαρίου 1907) Τεύχος 165-166 (15-31 Αυγ. 1907)
Τεύχος 152 (31 Ιανουαρίου 1907) Τεύχος 167 (15 Σεπτεμβρίου 1907)
Τεύχος 153 (15 Φεβρουαρίου 1907) Τεύχος 168 (30 Σεπτεμβρίου 1907)
Τεύχος 154 (28 Φεβρουαρίου 1907)  
Τεύχος 155 (15 Μαρτίου 1907)  
Τεύχος 156 (31 Μαρτίου 1907)  

 

Τόμος 15 (Οκτώβριος 1907 - Μάρτιος 1908) Τόμος 16 (Απρίλιος 1908 - Σεπτέμβριος 1908)
Τεύχος 169 (15 Οκτωβρίου 1907) Τεύχος 181 (15 Απριλίου 1908)
Τεύχος 170 (31 Οκτωβρίου 1907) Τεύχος 182 (30 Απριλίου 1908)
Τεύχος 171 (15 Νοεμβρίου 1907) Τεύχος 183 (15 Μαΐου 1908)
Τεύχος 172 (30 Νοεμβρίου 1907) Τεύχος 184 (31 Μαΐου 1908)
Τεύχος 173 (15 Δεκεμβρίου 1907) Τεύχος 185-186 (15-30 Ιουνίου 1908)
Τεύχος 174 (31 Δεκεμβρίου 1907) Τεύχος 187-188 (15-31 Ιουλίου 1908)
Τεύχος 175 (15 Ιανουαρίου 1908) Τεύχος 189-190 (15-31 Αυγ. 1908)
Τεύχος 176 (31 Ιανουαρίου 1908) Τεύχος 191-192 (15-30 Σεπτ. 1908)
Τεύχος 177 (15 Φεβρουαρίου 1908)  
Τεύχος 178 (28 Φεβρουαρίου 1908)  
Τεύχος 179 (15 Μαρτίου 1908)  
Τεύχος 180 (31 Μαρτίου 1908)  

 

Τόμος 17 (Οκτώβριος 1908 - Μάρτιος 1909) Τόμος 18 (Απρίλιος 1909 - Σεπτέμβριος 1909)
Τεύχος 193 (15 Οκτωβρίου 1908) Τεύχος 205 (15 Απριλίου 1909)
Τεύχος 194 (31 Οκτωβρίου 1908) Τεύχος 206 (30 Απριλίου 1909)
Τεύχος 195 (15 Νοεμβρίου 1908) Τεύχος 207 (15 Μαΐου 1909)
Τεύχος 196 (30 Νοεμβρίου 1908) Τεύχος 208 (31 Μαΐου 1909)
Τεύχος 197-198 (15-31 Δεκ. 1908) Τεύχος 209-210 (15-30 Ιουνίου 1909)
Τεύχος 199 (15 Ιανουαρίου 1909) Τεύχος 211-212 (15-31 Ιουλίου 1909)
Τεύχος 200 (31 Ιανουαρίου 1909) Τεύχος 213-214 (15-31 Αυγ. 1909)
Τεύχος 201 (15 Φεβρουαρίου 1909) Τεύχος 215-216 (15-30 Σεπτ. 1909)
Τεύχος 202 (28 Φεβρουαρίου 1909)  
Τεύχος 203 (15 Μαρτίου 1909)  
Τεύχος 204 (31 Μαρτίου 1909)  

 

Τόμος 19 (Οκτώβριος 1909 - Μάρτιος 1910) Τόμος 20 (Απρίλιος 1910 - Σεπτέμβριος 1910)
Τεύχος 217 (15 Οκτωβρίου 1909) Τεύχος 229 (15 Απριλίου 1910)
Τεύχος 218 (31 Οκτωβρίου 1909) Τεύχος 230 (30 Απριλίου 1910)
Τεύχος 219 (15 Νοεμβρίου 1909) Τεύχος 231 (15 Μαΐου 1910)
Τεύχος 220 (30 Νοεμβρίου 1909) Τεύχος 232 (31 Μαΐου 1910)
Τεύχος 221-222 (15-31 Δεκ. 1909) Τεύχος 233-234 (15-30 Ιουνίου 1910)
Τεύχος 223 (15 Ιανουαρίου 1910) Τεύχος 235-236 (15-31 Ιουλίου 1910)
Τεύχος 224 (31 Ιανουαρίου 1910) Τεύχος 237-238 (15-31 Αυγ. 1910)
Τεύχος 225 (15 Φεβρουαρίου 1910) Τεύχος 239-240 (15-30 Σεπτ. 1910)
Τεύχος 226 (28 Φεβρουαρίου 1910)  
Τεύχος 227 (15 Μαρτίου 1910)  
Τεύχος 228 (31 Μαρτίου 1910)  

 

Τόμος 21 (Οκτώβριος 1910 - Μάρτιος 1911) Τόμος 22 (Απρίλιος 1911 - Σεπτέμβριος 1911)
Τεύχος 241 (15 Οκτωβρίου 1910) Τεύχος 253 (15 Απριλίου 1911)
Τεύχος 242 (31 Οκτωβρίου 1910) Τεύχος 254 (30 Απριλίου 1911)
Τεύχος 243 (15 Νοεμβρίου 1910) Τεύχος 255 (15 Μαΐου 1911)
Τεύχος 244 (30 Νοεμβρίου 1910) Τεύχος 256 (31 Μαΐου 1911)
Τεύχος 245-246 (15-31 Δεκ. 1910) Τεύχος 257-258 (15-30 Ιουνίου 1911)
Τεύχος 247 (15 Ιανουαρίου 1911) Τεύχος 259-260 (15-31 Ιουλίου 1911)
Τεύχος 248 (31 Ιανουαρίου 1911) Τεύχος 261-262 (15-31 Αυγ.1911)
Τεύχος 249 (15 Φεβρουαρίου 1911) Τεύχος 263-264 (15-30 Σεπτ. 1911)
Τεύχος 250 (28 Φεβρουαρίου 1911)  
Τεύχος 251 (15 Μαρτίου 1911)  
Τεύχος 252 (31 Μαρτίου 1911)  

 

Τόμος 23 (Οκτώβριος 1911 - Μάρτιος 1912) Τόμος 24 (Απρίλιος 1912 - Σεπτέμβριος 1912)
Τεύχος 265 (15 Οκτωβρίου 1911) Τεύχος 277 (15 Απριλίου 1912)
Τεύχος 266 (31 Οκτωβρίου 1911) Τεύχος 278 (30 Απριλίου 1912)
Τεύχος 267 (15 Νοεμβρίου 1911) Τεύχος 279 (15 Μαΐου 1912)
Τεύχος 268 (30 Νοεμβρίου 1911) Τεύχος 280 (31 Μαΐου 1912)
Τεύχος 269-270 (15-31 Δεκ. 1911) Τεύχος 281-282 (15-30 Ιουνίου 1912)
Τεύχος 271 (15 Ιανουαρίου 1912) Τεύχος 283-284 (15-31 Ιουλίου 1912)
Τεύχος 272 (31 Ιανουαρίου 1912) Τεύχος 285-286 (15-31 Αυγ. 1912)
Τεύχος 273 (15 Φεβρουαρίου 1912) Τεύχος 287-288 (15-30 Σεπτ. 1912)
Τεύχος 274 (29 Φεβρουαρίου 1912)  
Τεύχος 275 (15 Μαρτίου 1912)  
Τεύχος 276 (31 Μαρτίου 1912)  

 

Τόμος 25 (Οκτώβριος 1912 - Μάρτιος 1913) Τόμος 26 (Απρίλιος 1913 - Σεπτέμβριος 1913)
Τεύχος 289-290 (15-31 Οκτ. 1912) Τεύχος 301-302 (15-30 Απριλ. 1913)
Τεύχος 291-292 (15-30 Νοεμ. 1912) Τεύχος 303-304 (15-31 Μαΐου 1913)
Τεύχος 293-294 (15-31 Δεκ. 1912) Τεύχος 305-306 (15-30 Ιουν. 1913)
Τεύχος 295-296 (15-31 Ιαν. 1913) Τεύχος 307-312 (Ιούλ.-Σεπτ. 1913)
Τεύχος 297-298 (15-28 Φεβ. 1913)  
Τεύχος 299-300 (15-31 Μαρτ. 1913)

 

Τόμος 27 (Οκτώβριος 1913 - Δεκ. 1914) Τόμος 28 (1915)
Τεύχος 313 (Οκτώβριος 1913) Τεύχος 323 (1915)
Τεύχος 314 (Νοέμβριος 1913) Τεύχος 324 (1915)
Τεύχος 315 (Δεκέμβριος 1913) Τεύχος 325-326 (1915)
Τεύχος 316 (Ιανουάριος 1914)  
Τεύχος 317 (Αύγουστος 1914)  
Τεύχος 318 (Σεπτέμβριος 1914)  
Τεύχος 319 (Οκτώβριος 1914)  
Τεύχος 320 (Νοέμβριος 1914)  
Τεύχος 321 (Νοέμβριος 1914)  
Τεύχος 322 (Δεκέμβριος 1914)