Κατατακτήριες εξετάσεις Τμ. Φιλολογίας (ακαδ. έτος 2018-2019)


ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

 [Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019] 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 1 της Φ1/292329/Β3 ΥΑ (ΦΕΚ.3185/16.12.2013, τΒ΄), κατόπιν γραπτών εξετάσεων, στο Τμήμα Φιλολογίας γίνονται δεκτοί οι κάτοχοι πτυχίων Πανεπιστημίων και ανωτάτων σχολών διετούς κύκλου σπουδών, καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων προς αυτά σε κάθε Τμήμα ΤΕΙ ή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 

 Ο αριθμός των εισακτέων για το 2017-2018  ορίζεται στο 12% επί του αριθμού των εισακτέων στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Ξεκίνησε η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών για τις κατατακτήριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 και θα διαρκέσει έως 15 Νοεμβρίου 2017 και ώρες 12:00 έως 13.30 στη Γραμματεία του Tμήματος (Κτίριο Διοίκησης 2ος όροφος).

Δικαιολογητικά:
α) Αίτηση.
β) Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών.

 

Από τη Γραμματεία του Τμήματος