ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΩΔΙΚΟΛΟΓΙΑΣ


Code No: 
ΒΥΦ 634
Credits: 
15 ECTS

Η συμβολή της Κωδικολογίας στη χρονολόγηση των χειρογράφων

Η συμμετοχή στο μάθημα προϋποθέτει γνώσεις ελληνικής Παλαιογραφίας και περιλαμβάνει πρακτική άσκηση.

Teaching Staff
Rank Name Tel. Office Office Hours
Καθη... Κοτζάμπαση Σοφία 2310 997036 206 ν.κ. Κατόπιν ηλεκτρονικής συνεννόησης