ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ι


Code No: 
ΝΕΦ 647
Credits: 
10 ECTS

Εκδοτικά ζητήματα: από το έντυπο στο ψηφιακό μέσο

Η κριτική και η εκδοτική του κειμένου συνιστούν μια διακριτή περιοχή της φιλολογίας που εστιάζει στους όρους ύπαρξης, παράδοσης και παρουσίασης του λογοτεχνικού κατά κανόνα κειμένου και αποσκοπεί στη διασφάλιση της αυθεντικότητάς του καθώς και της λειτουργικής του επικοινωνίας με τον σύγχρονο αναγνώστη. Συνώνυμο της ίδιας της επιστήμης της φιλολογίας έως τα μέσα του 20ού αιώνα και στη συνέχεια περιθωριοποιημένες από την έμφαση στη θεωρία της λογοτεχνίας, σήμερα, την εποχή του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου, η κριτική και η εκδοτική του κειμένου μετασχηματίζονται μαζί με το ίδιο το κείμενο και τις επιστήμες του, ανανεώνοντας τις προσεγγίσεις και τα εργαλεία τους, ενώ εξακολουθούν να συνιστούν την προϋπόθεση για μια ασφαλή και αποτελεσματική ανάγνωση, ανάλυση και ερμηνεία του κειμένου.

Το μάθημα θα εστιάσει στο πέρασμα από το έντυπο στο ψηφιακό μέσο και θα διερευνήσει το είδος των αλλαγών που σηματοδοτεί το πέρασμα από τον έντυπο στον ψηφιακό πολιτισμό θέτοντας ερωτήματα όπως π.χ. κατά πόσο ισχύουν ή τροποποιούνται τα γνωρίσματα των παραδοσιακών εκδοτικών μεθόδων (φιλολογική, χρηστική, παράλληλη, διπλωματική κ.ά.). Συγχρόνως, με βάση το θεωρητικό πλαίσιο, θα προχωρήσει στην εκδοτική αντιμετώπιση συγκεκριμένων λογοτεχνικών κειμένων, με απώτερο στόχο την έντυπη ή/και ψηφιακή έκδοσή τους. Η ψηφιακή έκδοση επιλεγμένων κειμένων θα αποτελέσει και την εργασία των φοιτητών για το μάθημα.

To μάθημα έχει τη μορφή εργαστηρίου και για την παρακολούθησή του προϋποτίθενται βασικές γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή και διαδικτύου.

Teaching Staff
Rank Name Tel. Office Office Hours
Αναπ... Τικτοπούλου Αικατερίνη 2310 997056 423/Α ν.κ. ΑΔΕΙΑ