ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ Ι


Code No: 
ΝΕΦ 609
Credits: 
10 ECTS

Μοντερνισμός - Υπερρεαλισμός

Το μάθημα επικεντρώνεται στις αρχές της ποιητικής που χαρακτήρισαν τον μοντερνισμό και τον υπερρεαλισμό στην Ελλάδα. Παρακολουθείται το πώς συντελείται η δόμηση της ποιητικής μέσα σε καθέναν από τους δύο χώρους της νεοελληνικής λογοτεχνίας καθιστώντας διακριτές τις ειδοποιούς διαφορές ανάμεσα στο ρεύμα του μοντερνισμού και το κίνημα του υπερρεαλισμού. Πέρα από τις προφανείς αντιστίξεις και αντιπαραθέσεις ανάμεσα στους συγχρονικούς μοντερνισμό και υπερρεαλισμό, διερευνάται και η αφανής αλλά νευραλγική για εκείνα τα χρόνια αντίστιξη του υπερρεαλισμού με την καθαρή ποίηση. Η διαμόρφωση της ειδοποιού φυσιογνωμίας του κάθε χώρου μελετάται σε διακειμενική επικοινωνία με τη θεωρία των κινημάτων και την ιστορία των ιδεών στον ευρωπαϊκό χώρο, όπου διερευνάται –εξωκειμενικά και ενδοκειμενικά– σε ποια σημεία η νεοελληνική πραγμάτωση συγκλίνει ή αποκλίνει από την ευρωπαϊκή εκδοχή.

Teaching Staff
Rank Name Tel. Office Office Hours
Eπίκ... Αραμπατζίδου Λένα 2310 997860 208/13 ν.κ. ΑΔΕΙΑ