ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΓΛΩΣΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Code No: 
ΘΕΓ 857
Credits: 
5 ECTS

Το σεμινάριο θα εξετάσει ειδικά θέματα στη δίγλωσση ανάπτυξη, όπως η αναφορά των αντωνυμιών σε δίγλωσσους ομιλητές (ενήλικες και παιδιά). Θα αναλυθούν σύγχρονες έρευνες σε αυτόν τον χώρο, ενώ θα συζητηθούν μεθοδολογικές παράμετροι όπως το προφίλ των δίγλωσσων ομιλητών, ο τύπος των πειραματικών έργων, το εκπαιδευτικό πλαίσιο κ.λπ. Επιπλέον, οι φοιτητές θα εξασκηθούν στην κωδικοποίηση πειραματικών δεδομένων και στην ερμηνεία τους βάσει της προηγούμενης βιβλιογραφίας και των θεωρητικών προσεγγίσεων

Teaching Staff
Rank Name Tel. Office Office Hours
Καθη... Παπαδοπούλου Δέσποινα 2310 997053 303 π.κ. Δευτέρα 14.00-16.00 & Τετάρτη 09.00-11.00