ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ


Code No: 
ΘΕΓ 847
Credits: 
5 ECTS

Ακαδημαϊκός λόγος: παρουσίαση /ανακοίνωση επιστημονικών εργασιών

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι ο ακαδημαϊκός λόγος και στόχος του η πρακτική εξάσκηση στην παρουσίαση μιας εργασίας. Ο ακαδημαϊκός λόγος καλύπτει μια ευρεία γκάμα προφορικών και γραπτών κειμενικών ειδών (δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό, βιβλιοκρισία, διδακτορική διατριβή, πρόταση ερευνητικού προγράμματος, διάλεξη, πανεπιστημιακό μάθημα, ανακοίνωση σε συνέδριο κ.ά.). Το μάθημα εκκινεί από τα χαρακτηριστικά και τις συμβάσεις που διαφοροποιούν αυτό το είδος λόγου από τον δημοσιογραφικό, π.χ., ή τον καθημερινό λόγο, ο κύριος όμως κορμός του είναι αφιερωμένος στην κριτική πρόσληψη και προφορική ‘αναπαραγωγή’ επιστημονικών  κειμένων. Δεδομένου ότι καμία άσκηση, μέθοδος κτλ. δεν μπορεί να δοκιμαστεί ερήμην συγκεκριμένου ερευνητικού προβλήματος, τον θεωρητικό άξονα του σεμιναρίου θα αποτελέσει το (πραγματολογικά και κοινωνιογλωσσολογικά καίριο) ζήτημα της αναφοράς σε πρόσωπο. Απώτερος στόχος του σεμιναρίου είναι η αυτοδύναμη προετοιμασία και υλοποίηση μιας προφορικής επιστημονικής ανακοίνωσης.

Teaching Staff
Rank Name Tel. Office Office Hours
Prof... Pavlidou Theodossia-Soula 2310 991315 106Α New Building, Fuculty of Philosophy