Προγράμματα υποτροφιών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας


Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Τμήμα Σπουδών ΑΠΘ ότι στην ιστοσελίδα τους (http://dps.auth.gr/el/node/2992)  έχει αναρτηθεί αναλυτική ανακοίνωση σχετικά με τα κυριότερα προγράμματα υποτροφιών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, οι οποίες χορηγούνται κάθε ακαδημαϊκό έτος σε Έλληνες και Ελληνίδες, για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές (Α΄ και Β΄ κύκλου).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ειδικής πλατφόρμας, με τη διαδικασία που προβλέπεται για κάθε έκαστο πρόγραμμα και σε προθεσμία που προβλέπεται από κάθε έκαστο φορέα διαχείρισης, σε χρονικό διάστημα μεταξύ τέλους Μαρτίου και αρχής Απριλίου.