Ενημέρωση για επικείμενη προκήρυξη υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, ακαδημαϊκού έτους 2017-2018


Γνωστοποιήθηκε στο Τμήμα Φιλολογίας από το Γραφείο Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΑΠΘ η παρακάτω ανακοίνωση. 

----

Το Γραφείο Αναπτυξιακών Προγραμμάτων διοργανώνει εκδήλωση με σκοπό τη ενημέρωση των υποψηφίων διδακτόρων για την επικείμενη προκήρυξη 330 θέσεων υποτροφιών μέγιστης διάρκειας τριών (3) ετών με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα στο πλαίσιο της οριζόντιας Δράσης «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας»-2ος Κύκλος, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Αμφιθέατρο Ι του Κέντρου Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (Κ.Ε.Δ.Ε.Α.) του ΑΠΘ, την Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 στις 10:00 π.μ. Απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες οι οποίοι έχουν ξεκινήσει μετά την 01-01-2016 (ημερομηνία απόφασης ορισμού Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής) και πληρούν τις προϋποθέσεις που έχει ορίσει το ΙΚΥ.

Στην εκδήλωση θα παρουσιασθεί η πρόσκληση   που αφορά τον 2ο κύκλο, στατιστικά στοιχεία που αφορούν τον  1ο κύκλο καθώς και χρήσιμες συμβουλές για τη συγγραφή της  ερευνητικής  πρότασης. 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=68L6QHnzCUu2VSQ_-MlznZusyCn41-1BuobQmB0xGDtUNUNHMklSUDM1RDcyR0dUMVZPNDhIS0VTRy4u 

Πληροφορίες: Κόζαρης Ι. τηλ. 96840