GREEK SEMINAR II (prose)


Code No: 
GREEK 144
Credits: 
6 ECTS

Course Description

Teaching Staff
Rank Name Tel. Office Office Hours
Prof... Kouremenos Theokritos 2310 997237 209 n.b. Thursday 17.30-18.30, Friday 14.00-15.00
Prof... Mavroudis Emilios 2310 997066 209 n.b. Tueday 10-11, Thursday 11-12
Teac... Oikonomaki Androniki 214 n.b. Tueday 11.30-13.30, Thursday 11.30-13.30
Asso... Papadopoulou Thalia 2310 997147 209 n.b. Thursday 11-12