ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ


Code No: 
ΘΕΓ 802
Credits: 
10 ECTS

Ζητήματα Μορφολογίας της νέας ελληνικής

1. Περιεχόμενο: Εξετάζονται ζητήματα νεοελληνικής μορφολογίας –ζητήματα ορολογίας– διαφορές συγχρονικής (μορφολογικής) και διαχρονικής (ετυμολογικής) ανάλυσης (ομοιότητες και διαφορές μεταξύ βάσης και ετύμου), ομοιότητες και διαφορές μεταξύ κλίσης και παραγωγής –είδη μορφολογικών διαδικασιών (παραγωγή, σύνθεση, μετατροπή)– περιγραφή και ερμηνεία του ρόλου επιθημάτων της νεοελληνικής με βάση το θεωρητικό πλαίσιο της D. Corbin.

2. Μαθησιακοί στόχοι: α) Να αποκτήσουν οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες γνώσεις σε ζητήματα μορφολογικής ανάλυσης και ερμηνείας· β) Να κατανοήσουν την εσωτερική δομή των λέξεων· γ) Να αποκτήσουν την ικανότητα να αναλύουν μορφολογικά λέξεις με εσωτερική δομή· δ) Να αποκτήσουν την ικανότητα να παρουσιάζουν προφορικά μια έρευνα χρησιμοποιώντας σύγχρονα εποπτικά μέσα· ε) Να αποκτήσουν την ικανότητα να φέρουν σε πέρας μια ερευνητική εργασία (συλλογή και επεξεργασία βιβλιογραφίας, συλλογή υλικού, συγγραφή σύμφωνα με τις επιστημονικές προδιαγραφές

3. Αξιολόγηση: Ο βαθμός προκύπτει από την ατομική ερευνητική εργασία.

Teaching Staff
Rank Name Tel. Office Office Hours
Καθη... Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Άννα 2310 997015 301 π.κ. Δευτέρα 9:00-11:00, Τρίτη 9:00-11:00