ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙΙ


Code No: 
ΘΕΓ 834
Credits: 
10 ECTS

Διδακτική του λεξιλογίου

1. Περιεχόμενο: Το αντικείμενο του μαθήματος περιλαμβάνει ποικίλα θέματα διδακτικής του λεξιλογίου της ΝΕ. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται τα εξής: το νοητικό λεξικό, ο ρόλος της συχνότητας των λ.μ. στη διδακτική, η διδακτική της μεταφοράς, οι στρατηγικές στη διδακτική του λεξιλογίου (τεμαχισμός σε μορφήματα, διαγλωσσική ομοιότητα σημαίνοντος – ψευδόφιλες μονάδες), η διδακτική των κατασκευασμένων λέξεων (παράγωγα, σύνθετα), των πολυλεκτικών μονάδων (πολυλεκτικά σύνθετα, στερεότυπες εκφράσεις), η χρησιμότητα των νεολογισμών κα­θώς και η χρήση λεξικών στη διδασκαλία του λεξιλογίου της ΝΕ. Στο μάθημα δεν διανέμονται βοηθήματα. Χρησιμοποιείται πολλαπλή βιβλιογραφία, η οποία είναι διαθέσιμη στο Σπουδα­στήριο Γλωσσολογίας. Παρουσιάζονται και αιτιολογούνται στο πρώτο μάθημα η ύλη, η πορεία του μαθήματος, οι μαθησιακοί στόχοι καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης των φοιτητών.

2. Μαθησιακοί στόχοι: Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες α) να είναι σε θέση να εφαρμόσουν στη διδακτική πράξη φαινόμενα λεξιλογίου που επεξεργάστηκαν θεωρητικά· β) να αποκτήσουν γνώσεις σε κεντρικά ζητήματα της διδακτικής του νεοελληνικού λεξιλογίου και να έρθουν σε επαφή με θεωρίες περιγραφής και ανάλυσης λεξιλογικών φαινομένων· και γ) να κατανοήσουν τους λεξιλογικούς και μορφολογικούς μηχανισμούς της ΝΕ γλώσσας.

3. Αξιολόγηση: Η μύηση στην ερευνητική διαδικασία αφορά τη διδακτική λεξιλογικών φαινο­μένων. Για να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, οι φοιτητές/τριες είναι υποχρεωμένοι/ες να ανατρέξουν σε ποικίλες πηγές, ελληνικές και ξένες, έντυπες και ηλεκτρονικές. Ο βαθμός προκύπτει από την ατομική ερευνητική εργασία.

Teaching Staff
Rank Name Tel. Office Office Hours
Καθη... Αναστασιάδη-Συμεωνίδη Άννα 2310 997015 301 π.κ. Δευτέρα 9:00-11:00, Τρίτη 9:00-11:00