Λογιστική Παλινδρόμηση και Γραμμική Διακριτική Ανάλυση για τις σχέσεις Ανάπτυξη και Σχολιασμός στο C58

Τύπος
Δημοσίευση
Στο Όψεις της Σωματοκειμενικής Γλωσσολογίας: Αρχές, εφαρμογές, προκλήσεις, Δελτίο Επιστημονικής Ορολογίας και Νεολογισμών, 14, 113-127. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών
Ημερομηνία

Το παρόν άρθρο έχει δύο στόχους: να παρουσιάσει α) τα βασικά χαρα- κτηριστικά του πρώτου Σώματος Κειμενικών Σχέσεων για τα Ελληνικά, του C58, β) δύο μοντέλα πρόβλεψης-κατηγοριοποίησης για δύο από τις πιο συχνά επισημειωμένες και ιδιαίτερες κειμενικές σχέσεις του C58, την Ανάπτυξη και τον Σχολιασμό. Οι δύο αυτές σχέσεις παρουσιάζουν αρκετές σημασιο-πραγματολογικές ομοιότητες αλλά και διαφορές. Το ερώτημα είναι αν αυτές οι ποιοτικού τύπου σημασιο-πραγματολογικές ομοιότητες και διαφορές μπορούν να αποκαλυφθούν στη βάση των επιλεγμένων γλωσσολογικών χαρακτηριστικών που αξιοποιήθηκαν για την επισημείωση. Με τη βοήθεια στατιστικών μεθόδων, όπως αυτές υλοποιούνται από αλγόριθμους μηχανικής μάθησης, θα αποτυπωθεί αν και κατά πόσο οι ενδοπροτασικές σημασιολογικές κατηγορίες των θεματικών ρόλων, της γραμματικής όψης, του τύπου του υποκειμένου (κενό και λεξικά εκπεφρασμένο) και της απόστασης μεταξύ δύο εκφωνημάτων μπορούν να συμβάλουν σε μια αυτοματοποιημένη πρόβλεψη της κειμενικής σχέσης ανάμεσα σε δύο τυχαία επιλεγμένα, γειτονικά εκφωνήματα.