Προγραμματιζοντας

Τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο μεταπτυχιακών μαθημάτων μου, μαζί με φοιτητές μου αναπτύξαμε μικρά, χρήσιμα προγράμματα (στις γλώσσες python και R) για την προεπεξεργασία και ανάλυση κειμενικών δεδομένων. Εδώ θα κοινοποιώ πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητές μας που μπορεί να είναι χρήσιμες σε άλλους φοιτητές/τριες και/ή ερευνητές/τριες με παρόμοιες ανησυχίες και ενδιαφέροντα εντός και εκτός του τμήματος μας.