ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

25/1/19

Προθεσμία υποβολής περιλήψεων

5/2/19

Ενημέρωση αποδοχής

18/3/19

Λήξη εγγραφής για συμμετέχοντες/ουσες με ανακοίνωση

25/2/19

Λήξη προεγγραφής για συμμετέχοντες/ουσες με ανακοίνωση

4 Απριλίου 2019

Ημερίδα για μεταπτυχιακούς φοιτητές/-τριες

5-6 Απριλίου 2019

Κυρίως Συνέδριο

ΧΟΡΗΓΟI

Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη)

Alpha Bank

Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.

40ή ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΜΕΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Τμήμα Φιλολογίας
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

5-6 Απριλίου 2019

Ο Τομέας Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει, με ιδιαίτερη χαρά λόγω του επετειακού χαρακτήρα της, τη διοργάνωση της 40ής Ετήσιας Συνάντησης Εργασίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 5-6 Απριλίου 2019. Αντικείμενο της Συνάντησης είναι η μελέτη της ελληνικής γλώσσας από οποιαδήποτε γλωσσολογική σκοπιά. 

Προσκεκλημένοι ομιλητές της 40ής Ετήσιας Συνάντησης είναι η Καθηγήτρια Robyn Carston (University College London) και ο Καθηγητής Raymond W. Gibbs, Jr. (University of California, Santa Cruz).

Όσοι/όσες επιθυμούν να συμμετάσχουν στην 40ή Ετήσια Συνάντηση θα πρέπει να υποβάλουν τις περιλήψεις τους μέχρι τις 25/1/2019 και αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, σε δύο αντίτυπα (ένα επώνυμο και ένα ανώνυμο), στη διεύθυνση amgl40@lit.auth.gr, δηλώνοντας εάν επιθυμούν να συμμετάσχουν με προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση. Το κείμενο της περίληψης θα πρέπει να αποσταλεί σε μορφή pdf. Στο ανώνυμο αρχείο δεν θα πρέπει να υπάρχουν αυτοαναφορές. Όπου κρίνεται απολύτως απαραίτητο, η αυτοαναφορά θα πρέπει να δοθεί με την ένδειξη «Συγγραφέας» και τη χρονολογία δημοσίευσης. Η περίληψη θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές:

έκταση: μέχρι μία σελίδα Α4 (εκτός της βιβλιογραφίας)
γραμματοσειρά: Times New Roman 12pt
διάστημα: μονό
περιθώρια: όλα 2,54 εκ.
για το επώνυμο αρχείο: τίτλος, όνομα συγγραφέα, φορέας εργασίας, ηλεκτρονική διεύθυνση (κεντραρισμένα)
για το ανώνυμο αρχείο: τίτλος (κεντραρισμένος) 

Για κάθε ανακοίνωση στο κυρίως συνέδριο θα διατεθούν 30 λεπτά (20 λεπτά παρουσίαση και 10 λεπτά συζήτηση). Οι γλώσσες του συνεδρίου είναι η ελληνική και η αγγλική. Κάθε σύνεδρος έχει το δικαίωμα να συμμετάσχει με μία μόνο ανακοίνωση (ατομική ή ομαδική). 

Θεματικές Συνεδρίες

Ο Τομέας επιθυμεί να δώσει τη δυνατότητα σε συναδέλφους με κοινά ερευνητικά ενδιαφέροντα να οργανώσουν έως πέντε θεματικές συνεδρίες, δίωρης διάρκειας. Συνάδελφοι που θα επιθυμούσαν να συντονίσουν μια τέτοια θεματική συνεδρία θα πρέπει να υποβάλουν σχετική πρόταση, που θα περιλαμβάνει τον τίτλο της συνεδρίας, μια σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της και της σημασίας του, τα ονόματα των συμμετεχόντων (τουλάχιστον τρία) καθώς και τις περιλήψεις των εισηγήσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται πιο πάνω. Μεταξύ ισότιμων προτάσεων, ο Τομέας θα δώσει προτεραιότητα σε προτάσεις που δεν προέρχονται από μέλη του. 

Προσυνεδριακή μεταπτυχιακή ημερίδα

Πριν από το κυρίως συνέδριο θα πραγματοποιηθεί προσυνεδριακή μεταπτυχιακή ημερίδα στις 4 Απριλίου 2019. Νέοι/ες ερευνητές/τριες (Α’ και Β’ κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών) μπορούν να υποβάλουν την περίληψή τους σε θέμα που αφορά την ελληνική γλώσσα, διερευνώμενο από οποιαδήποτε οπτική. Δεν θα γίνουν δεκτές ανακοινώσεις  που εξαντλούνται σε βιβλιογραφική επισκόπηση. Ανακοινώσεις που θα γίνουν δεκτές μπορούν να υποβληθούν στη συνέχεια για δημοσίευση στα Πρακτικά. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να σημειώσουν στο ηλεκτρονικό μήνυμα ότι η περίληψη αφορά την προσυνεδριακή ημερίδα. Ο χρόνος που θα διατεθεί για κάθε ανακοίνωση είναι ο ίδιος με αυτόν του κυρίως συνεδρίου.

Τέλη συμμετοχής

Όλοι οι σύνεδροι που συμμετέχουν με ανακοίνωση οφείλουν να προκαταβάλουν τα τέλη συμμετοχής τους ηλεκτρονικά, το αργότερο μέχρι τις 18/3/2019. Λεπτομέρειες για τη διαδικασία ηλεκτρονικής καταβολής θα περιέχονται στο μήνυμα αποδοχής της ανακοίνωσης.

Για κάθε σύνεδρο που συμμετέχει με ανακοίνωση, ατομική ή ομαδική, στο κυρίως συνέδριο ή σε μια θεματική συνεδρία το τέλος συμμετοχής είναι 50 ευρώ (40 ευρώ αν καταβληθεί μέχρι τις 25/2/2019).

Για κάθε σύνεδρο που συμμετέχει με ανακοίνωση, ατομική ή ομαδική, στην προσυνεδριακή ημερίδα το τέλος συμμετοχής είναι 25 ευρώ.

Σύνεδροι που δεν συμμετέχουν με ανακοίνωση καταβάλλουν τα τέλη συμμετοχής τους στη Γραμματεία  (απλή συμμετοχή 40 ευρώ / φοιτητική συμμετοχή 20 ευρώ) κατά την έναρξη των εργασιών της Συνάντησης.