ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ


Κωδικός: 
ΓΛΩ 834
Πιστωτικές μονάδες: 
15 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Ανάλυση εκπαιδευτικού ψηφιακού λόγου

Υπάρχει πλούσια επιστημονική παράδοση που εστιάζει στην αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων στην (γλωσσική) εκπαίδευση και μια εξίσου πλούσια παράδοση στην ανάλυση του σχολικού λόγου. Παρ’ όλα αυτά, δεν έχει αναπτυχθεί μια προσέγγιση στην ανάλυση του λόγου που θα ενσωματώνει την παιδαγωγική αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων.

Ο πρώτος στόχος του παρόντος μαθήματος είναι η ανάπτυξη ενός θεωρητικού και μεθοδολογικού πλαισίου προκειμένου να κατανοούνται οι ψηφιακές τεχνολογίες ως στοιχεία μιας σύνθετης πραγματικότητας, στην οποία πολλές μεταβλητές παίζουν σημαντικό ρόλο (π.χ. τοπικές παιδαγωγικές παραδόσεις, ιστορικές παράμετροι, η κινητικότητα των εκπαιδευτικών, οι ιδιαιτερότητες των τεχνολογιών). Αξιοποιούνται προς αυτή την κατεύθυνση κριτικές κοινωνιογλωσσολογικές παραδόσεις σε συνδυασμό με προσεγγίσεις ανάλυσης του σχολικού λόγου.

Ο δεύτερος στόχος του μαθήματος είναι να εφαρμόσει το πλαίσιο αυτό στην ανάλυση διαφορετικών ερευνητικών δεδομένων από ποικίλες πηγές (π.χ. σχολικές διδασκαλίες, σχολικά βιβλία, συνεντεύξεις, σενάρια μαθημάτων κλπ.) και στην ανάπτυξη εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Κουτσογιάννης Δημήτρης 2310 997263 312 π.κ.