ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ


Κωδικός: 
ΓΛΩ 832
Πιστωτικές μονάδες: 
15 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Κατάκτηση δεύτερης/ξένης γλώσσας: Θεωρητικές προσεγγίσεις και εμπειρικά δεδομένα

Στο μάθημα αυτό εξετάζονται κεντρικά θέματα στην κατάκτηση δεύτερης/ξένης γλώσσας. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται αναλυτικά οι βασικότερες θεωρητικές προσεγγίσεις στον χώρο της κατάκτησης μιας Γ2, ενώ παράλληλα οι θεωρίες αυτές αξιολογούνται με βάση εμπειρικά δεδομένα. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η ανάπτυξη συντακτικών και μορφολογικών φαινομένων στη δεύτερη/ξένη γλώσσα, ενώ έμφαση δίνεται και σε σύγχρονες μελέτες που ελέγχουν τη γλωσσική επεξεργασία των μη φυσικών ομιλητών. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τις κύριες ερευνητικές υποθέσεις στον χώρο της κατάκτησης δεύτερης/ξένης γλώσσας με βάση σύγχρονα θεωρητικά μοντέλα και τον πειραματικό τους έλεγχο.

Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με (α) πρόοδο, (β) εργασίες και (γ) τελική εξέταση.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Αναπ... Παπαδοπούλου Δέσποινα 2310 997053 303 π.κ.