Οικονομάκη Ανδρονίκη


Βαθμίδα: 
ΕΔΙΠ
Τηλ.: 
2310997096
Γραφείο: 
214 ν.κ.
Ώρες Συνεργασίας: 
Μαθήματα
Κωδικός Τίτλος Πιστωτικές μονάδες Αίθουσα
AEΦ 144 ΦPONTIΣTHPIO ΙΙ (πεζογραφία) 6 ECTS
AEΦ 148 ΕΠΙΓΡΑΦΙΚΗ 6 ECTS