ΕΜΒΟΛΙΜΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ χειμερινού εξαμήνου 2017-18


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ε Μ Β Ο Λ Ι Μ Η   Ε Ξ Ε Τ Α Σ Τ Ι Κ Η

 

Οι φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας, που σύμφωνα με το Ενδεικτικό Πρόγραμμα Σπουδών, περάτωσαν την κανονική φοίτησή τους (9ο εξάμηνο κ.ε.) δύνανται να δηλώσουν και να εξεταστούν, πλέον των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου, και σε τέσσερα (4) μαθήματα του εαρινού εξαμήνου κατά τη διάρκεια της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου.

Η ημερομηνία των ηλεκτρονικών δηλώσεων θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Aπό τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας