ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2017


Οι φοιτητές των οποίων η μετεγγραφή προς το Τμήμα Φιλολογίας του ΑΠΘ έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων θα πρέπει να προχωρήσουν στην καταχώρηση στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα www.register.auth.gr από 08.11.2017 έως 20.11.2017. Στη συνέχεια και στις ίδιες ημερομηνίες, θα πρέπει να προσέλθουν για κατάθεση ΌΛΩΝ των απαραίτητων δικαιολογητικών στη Γραμματεία του Τμήματος (2ος όροφος κτιρίου Διοίκησης) κατά τις ώρες 12:00 με  13:30.

Η οριστικοποίηση των μετεγγραφών θα πραγματοποιηθεί μετά από σχετική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.Εκτύπωση της ηλεκτρονικής αίτησης μετεγγραφής τους.

2.Βεβαίωση εγγραφής στο Τμήμα προέλευσης από την οποία θα προκύπτει και ο τρόπος εισαγωγής τους.

3.Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4.Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος που αντιστοιχεί στους ΑΦΜ που ο δικαιούχος δήλωσε στην αίτησή του και από τους οποίους προκύπτει το κατά κεφαλήν εισόδημα κατά το φορολογικό έτος 2016.

5.Όποια άλλα δικαιολογητικά απαιτούνται σύμφωνα με τα κριτήρια που επικαλούνται και αναγράφονται στην εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση μετεγγραφής τους.