Μαθήματα ΠΠΔΕ 2017-2018 προσφερόμενα από το Τμήμα Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής


Αμέσως παρακάτω, στη συνέχεια της ανακοίνωσης αυτής, καταγράφονται τα μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 για το ΠΠΔΕ.

Υπενθυμίζεται ότι απαιτείται επιλογή δύο μαθημάτων από την ενότητα:

 

1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής 

 και ενός μαθήματος από την ενότητα

2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας.

Η ενότητα 3. Θέματα διδακτικής καλύπτεται από μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα Φιλολογίας.

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές και φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να επιλέξουν μαθήματα του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής θα πρέπει να διαβάσουν πολύ προσεκτικά τα σχόλια που συνοδεύουν το κάθε μάθημα και να ακολουθήσουν τις οδηγίες που δίνονται, για να γίνουν δεκτοί σε κάθε μάθημα, διότι στα περισσότερα από αυτά δεν αρκεί η ηλεκτρονική δήλωση στη Γραμματεία, αλλά προϋποτίθεται η συνεννόηση με τους διδάσκοντες.

 

--------------------------------------------------

 

Μαθήματα που προσφέρει το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής στους φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής  Επάρκειας

 

Χειμερινό εξάμηνο 2017/2018

1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής

Περιλαμβάνονται αντικείμενα όπως: Θεσμοί εκπαίδευσης, ιδρύματα αγωγής/εκπαίδευσης, η σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή κ.ο.κ.

ΕΙΣΠ 100, Εισαγωγή στην Παιδαγωγική (με ασκήσεις), 6 ECTS, 3Ω, Κυριάκος Μπονίδης & Όλγα Παντούλη (για εγγραφή φοιτητών εκτός του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής απαιτείται συνεννόηση με τους διδάσκοντες στο πρώτο μάθημα)

ΣΧΠ Ι 400*, Σχολική Παιδαγωγική Ι, 6 ECTS, 3Ω, Κωνσταντίνος Μπίκος (χωρίς περιορισμό στον αριθμό επιλογέων. Οι ενδιαφερόμενοι  δηλώνουν το μάθημα κατευθείαν στη Γραμματεία του Τμήματός τους.)

*Παρά το ότι στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής το μάθημα πιστώνεται με 5 ECTS, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, για τους φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας πιστώνεται με 6 ECTS.

ΕΨ 900*, Εκπαιδευτική Ψυχολογία, 6 ECTS, 3Ω, Μαρία Δόϊκου (μπορούν να το παρακολουθήσουν 130 φοιτητές Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής και 20 φοιτητές από Τμήματα της Σχολής Θετικών Επιστημών. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητο να συνεννοηθούν με τη διδάσκουσα είτε κατά τις ώρες συνεργασίας στο γραφείο της είτε να προσέλθουν στο εναρκτήριο μάθημά της, πριν το δηλώσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους).

*Παρά το ότι στον οδηγό σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής το μάθημα πιστώνεται με 5 ECTS, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, για τους φοιτητές του Τμήματος Φιλολογίας πιστώνεται με 6 ECTS.

Π 1000, Εισαγωγή στην παιδαγωγική έρευνα, 6 ECTS, 3Ω, Δημήτριος Σταμοβλάσης (χωρίς περιορισμό στον αριθμό επιλογέων. Οι ενδιαφερόμενοι  δηλώνουν το μάθημα κατευθείαν στη Γραμματεία του Τμήματός τους.)

Π 1507, Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα: Το «παράδειγμα» των Φιλοσοφικών Σχολών, 6 ECTS, 3Ω, Βασίλης Α. Φούκας (δεκτοί έως 30 φοιτητές Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, πέραν των  φοιτητών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητο να συνεννοηθούν με τον διδάσκοντα είτε κατά τις ώρες συνεργασίας στο γραφείο του είτε να προσέλθουν στο εναρκτήριο μάθημά του, πριν το δηλώσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους).

Π 1707 Σύγκριση προγραμμάτων διδασκαλίας Ελλάδας και Γερμανίας, 6 ECTS, 3 Ω, Αναστασία Κεσίδου (δεκτοί 10 φοιτητές, πέραν των φοιτητών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Απαραίτητο να προσέλθουν κατά το εναρκτήριο μάθημα και να συνεννοηθούν με τη διδάσκουσα).

 

2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας

Περιλαμβάνονται αντικείμενα όπως: Προγράμματα σπουδών, curriculum, Διδασκαλία-μάθηση, θεωρίες μάθησης, μέθοδοι διδασκαλίας, μέσα διδασκαλίας, ανατροφοδότηση-αξιολόγηση κτλ.

Π 1446, Διαφοροποιημένη διδασκαλία: αρχές και εφαρμογές, 6 ECTS, 3Ω, Σουζάνα Παντελιάδου (το μάθημα προσφέρεται για 30 φοιτητές και είναι ανοικτό σε όλο το Α.Π.Θ. Δηλώνεται αποκλειστικά στη διδάσκουσα κατά το πρώτο μάθημα και έχουν προτεραιότητα οι φοιτητές του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής).

Π 1709, Συστήματα εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή, 6 ECTS, 3Ω, Σουζάνα Παντελιάδου. (Το μάθημα προσφέρεται για 80 φοιτητές και είναι ανοικτό σε όλο το Α.Π.Θ. Δηλώνεται αποκλειστικά στη διδάσκουσα κατά το πρώτο μάθημα και έχουν προτεραιότητα οι φοιτητές του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής).

Π 1901, Παιδαγωγικοί προβληματισμοί από την εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και  των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση, 6 ECTS, 3Ω, Διδάκτορας στο πλαίσιο ΕΔΒΜ 20 (χωρίς περιορισμό στον αριθμό επιλογέων. Οι ενδιαφερόμενοι  δηλώνουν το μάθημα κατευθείαν στη γραμματεία του Τμήματός τους).

Π 1902 Εισαγωγή στη χρήση των Η/Υ με εφαρμογές στις κοινωνικές επιστήμες, 6 ECTS, 3 Ω, Δημήτριος Σταμοβλάσης (δεκτοί έως 45 και εφόσον υπάρξουν θέσεις. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητο να συνεννοηθούν με τον διδάσκοντα είτε κατά τις ώρες συνεργασίας στο γραφείο του είτε να προσέλθουν στο εναρκτήριο μάθημά του, πριν το δηλώσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους).

Π 2104, Δυσκολίες προσαρμογής και προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο, 6ECTS, 3Ω, Μάρω Δόϊκου (δεκτός περιορισμένος αριθμός φοιτητών (έως 20) από Τμήματα εκτός του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητο να συνεννοηθούν με τη διδάσκουσα είτε κατά τις ώρες συνεργασίας στο γραφείο της είτε να προσέλθουν στο εναρκτήριο μάθημά της, πριν το δηλώσουν στη γραμματεία του Τμήματός τους).

Π 3000 Η Κριτική και η Οικολογική Συστημική Παιδαγωγική, 6 ECTS, 3 Ω, Κυριάκος Μπονίδης (δεκτός περιορισμένος αριθμός φοιτητών (30) από Τμήματα εκτός του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητο να προσέλθουν και να συνεννοηθούν με τον διδάσκοντα στο εναρκτήριο μάθημά του, πριν το δηλώσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους).

Π 3007 Ιστορία της παιδικής ηλικίας. 6 ECTS, 3Ω, Βασίλης Φούκας (δεκτοί έως 20 φοιτητές εκτός του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. . Γι’ αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητο να συνεννοηθούν με τον διδάσκοντα είτε κατά τις ώρες συνεργασίας στο γραφείο του είτε να προσέλθουν στο εναρκτήριο μάθημά του, πριν το δηλώσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους).

 

3. Θέματα διδακτικής

Π 1420 Το μάθημα της λογοτεχνίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 6 ECTS, 3 Ω, Ελένη Χοντολίδου (Δεκτός περιορισμένος αριθμός φοιτητών από Τμήματα εκτός του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητο οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν  και να συνεννοηθούν με τη διδάσκουσα στο εναρκτήριο μάθημά της, πριν το δηλώσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους).

 

Εαρινό εξάμηνο 2017/2018

1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής

Περιλαμβάνονται αντικείμενα όπως: Θεσμοί εκπαίδευσης, ιδρύματα αγωγής/εκπαίδευσης, η σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή κ.ο.κ.

ΙΠ 700*, Ιστορική Παιδαγωγική: σταθμοί στην Ιστορία της Αγωγής και της Εκπαίδευσης, 6 ECTS, 3Ω, Δημήτριος Μαυροσκούφης και Βασίλειος Φούκας Μπονίδης (δεκτοί έως 250 φοιτητές εκτός του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητο να συνεννοηθούν με τους διδάσκοντες είτε κατά τις ώρες συνεργασίας στο γραφείο τους είτε να προσέλθουν στο εναρκτήριο μάθημά τους, πριν το δηλώσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους).

* Παρά το ότι στον οδηγό σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής το μάθημα πιστώνεται με 5 ECTS, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, για τους φοιτητές του Τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας πιστώνεται με 6 ECTS.

ΚΕ 800*, Κοινωνιολογία της εκπαίδευσης (Κοινωνικοποίηση ― διαπολιτισμικότητα), 6 ECTS, 3Ω,  Ειδικός επιστήμων (Δεκτοί έως 250 φοιτητές εκτός του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητο να συνεννοηθούν με τους διδάσκοντες είτε κατά τις ώρες συνεργασίας στο γραφείο τους είτε να προσέλθουν στο εναρκτήριο μάθημά τους, πριν το δηλώσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους).

Π 1509, Παιδαγωγοί και παιδαγωγική σκέψη στον ελληνόφωνο χώρο (19ος αι. – Μεσοπόλεμος), 6 ECTS, 3 Ω, Βασίλειος Φούκας (δεκτός περιορισμένος αριθμός φοιτητών (30) από Τμήματα εκτός του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητο να συνεννοηθούν με τον διδάσκοντα προσερχόμενοι στο εναρκτήριο μάθημά του, πριν το δηλώσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους).

Π 1708, Η Συγκριτική Παιδαγωγική ως πεδίο της Παιδαγωγικής Επιστήμης, 6 ECTS, 3Ω, Αναστασία Κεσίδου (δεκτός περιορισμένος αριθμός φοιτητών (10) από Τμήματα εκτός του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητο να προσέλθουν και να συνεννοηθούν με τη διδάσκουσα στο εναρκτήριο μάθημά της, πριν το δηλώσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους.)

Π 3003, Ψυχολογία του Εφήβου, 6 ECTS, 3Ω, Μάρω Δόϊκου (δεκτός περιορισμένος αριθμός φοιτητών από Τμήματα εκτός του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητο προσέλθουν  και να συνεννοηθούν με την διδάσκουσα στο εναρκτήριο μάθημά της, πριν το δηλώσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους).

 

2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας

Περιλαμβάνονται αντικείμενα όπως: Προγράμματα σπουδών,  curriculum, Διδασκαλία-μάθηση, θεωρίες μάθησης, μέθοδοι διδασκαλίας, μέσα διδασκαλίας, ανατροφοδότηση-αξιολόγηση κτλ.

ΣΧΠ ΙΙ 400* Σχολική Παιδαγωγική ΙΙ: Διδασκαλία και Προγράμματα Σπουδών (προετοιμασία, διεξαγωγή και αξιολογηση διδασκαλίας), 6 ECTS,  3 Ω, Κυριάκος Μπονίδης (δεκτοί έως 250 φοιτητές εκτός του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητο να συνεννοηθούν με τον διδάσκοντα είτε κατά τις ώρες συνεργασίας στο γραφείο του είτε να προσέλθουν στο εναρκτήριο μάθημά του, πριν το δηλώσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους).

*Παρά το ότι στον οδηγό σπουδών του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής το μάθημα πιστώνεται με 5 ECTS, μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, για τους φοιτητές του Τμήματος Αγγλικής Φιλολογίας πιστώνεται με 6 ECTS.

Π 2106, Παιδαγωγικές και ψυχοκοινωνικές διαστάσεις των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών, 6 ECTS, 3Ω, Μαρία Δόϊκου (δεκτός περιορισμένος αριθμός φοιτητών από Τμήματα εκτός του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητο να συνεννοηθούν με την διδάσκουσα είτε κατά τις ώρες συνεργασίας στο γραφείο της είτε να προσέλθουν στο εναρκτήριο μάθημά της, πριν το δηλώσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους).

Π 2107 Ειδική Αγωγή και αποτελεσματική διδασκαλία, 6 ECTS, 3 Ω, Διδάκτορας στο πλαίσιο ΕΔΒΜ 20 (χωρίς περιορισμό στον αριθμό επιλογέων, αλλά όποιος θέλει να το δηλώσει υποχρεούται να προσέλθει στο εναρκτήριο μάθημα και να το δηλώσει σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα).

Π 2201, Στόχοι και κατευθύνσεις στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, 6 ECTS, 3Ω, Αναστασία Κεσίδου (δεκτός περιορισμένος αριθμός φοιτητών από Τμήματα εκτός του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Γι’ αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητο να συνεννοηθούν με την διδάσκουσα είτε κατά τις ώρες συνεργασίας στο γραφείο της είτε να προσέλθουν στο εναρκτήριο μάθημά της, πριν το δηλώσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους.)