ΘΕΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ


Κωδικός: 
ΓΛΩ 800
Πιστωτικές μονάδες: 
15 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Ζητήματα Νεοελληνικής Ορθογραφίας

Στο μάθημα γίνεται πρώτα πρώτα μια ιστορική αναδρομή στους τρόπους με τους οποίους γράφηκε η ελληνική από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αλφαβητική περίοδο της ελληνικής και ακόμη μεγαλύτερη στον τρόπο γραφής της από την ελληνιστική εποχή και μετά. Φτάνοντας στη νεοελληνική περίοδο, εξετάζουμε τα συστήματα και τους τρόπους γραφής που χρησιμοποιήθηκαν ή προτάθηκαν για την παράσταση της νέας ελληνικής, με αναφορά στα ιστορικά συμφραζόμενα της κάθε εποχής. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται σε συζητήσεις που συμβαίνουν την τελευταία 30ετία και αφορούν το πολυτονικό σύστημα κτλ. Γίνεται επίσης σύγκριση με ορθογραφικές πρακτικές άλλων σύγχρονων γλωσσών.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Αναπ... Παπαναστασίου Γεώργιος 2310 997257 301 π.κ.