ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟ­ΓΙΑΣ


Κωδικός: 
ΓΛΩ 816
Πιστωτικές μονάδες: 
15 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


Φύλο και γλωσσική διεπίδραση

Στο επίκεντρο του μαθήματος βρίσκεται η διαλεκτική σχέση μεταξύ γλωσσικής διεπίδρασης και κοινωνικών δομών, ειδικότερα η κατασκευή και αναπαράσταση της κοινωνικής κατηγορίας του φύλου μέσω της γλώσσας. Εξετάζονται φεμινιστικές προσεγγίσεις του φύλου που εκλαμβάνουν το φύλο ως δράση ή επιτέλεση (και, άρα, το τοποθετούν στο πλαίσιο της διεπίδρασης, χωρίς όμως να παρέχουν εξειδικευμένα εργαλεία ανάλυσης) και αναζητούνται θεωρίες της γλωσσικής διεπίδρασης που μπορούν να συμβάλουν στη μελέτη της κατασκευής έμφυλων ταυτοτήτων στη διεπίδραση. Προκρίνεται η Ανάλυση Συνομιλίας, η εφαρμογή της οποίας σε αυθεντικά απo­σπάσματα συνομιλιών θα επιτρέψει και την κριτική αποτίμησή της.

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Ομότ... Παυλίδου Θεοδοσία 2310 991315, 2310 991316 106Α ν.κ. μετά από συνεννόηση