ΦPONTIΣTHPIO Ι (ποίηση)


Κωδικός: 
ΛΦI 163
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος

1. Οβίδιος, Amores
Θ. Αντωνιάδης

H διδασκαλία του μαθήματος εστιάζεται στη βαθύτερη εξοικείωση των φοιτητών/τριών με τη ρωμαϊκή ελεγεία, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ως ποιητικού είδους της λατινικής γραμματείας, τις διαφορές της σε σχέση με την αρχαϊκή ελεγεία, την τυπολογία, τα θεματικά μοτίβα και τους κοινούς τόπους της, και τους προδρομικούς ελεγειακούς ποιητές της Ρώμης. Θα ακολουθήσει σύντομη εισαγωγή στον βίο και το έργο των κυριότερων εκπροσώπων του είδους στη ρωμαϊκή γραμματεία, Προπέρτιου, Τιβούλλου και Οβιδίου. Τον πυρήνα των μαθημάτων θα αποτελέσει η διδασκαλία χαρακτηριστικών ελεγειών της συλλογής Amores του Οβιδίου με έμφαση στην οψιμότητα των ποιημάτων του, στα τυπολογικά αλλά και τα πραγματολογικά στοιχεία τους. Παράλληλα, θα  γίνεται αναφορά στις διάφορες, παλαιότερες και σύγχρονες, ερμηνευτικές μεθόδους προσέγγισης της ελεγειακής ποίησης, ενώ οι φοιτητές θα διδαχθούν τους βασικούς κανόνες  της λατινικής μετρικής με αφετηρία το ελεγειακό δίστιχο. To υλικό του μαθήματος βρίσκεται στον ακόλουθο ιστότοπο με χρήση κωδικού τον οποίον οι φοιτητές αποκτούν από τον διδάσκοντα 
https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=3756

2. Σενέκας, Thyestes
Σ. Φραγκουλίδης

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Επίκ... Αντωνιάδης Θεόδωρος 2310997814 202 v.κ.
Καθη... Φραγκουλίδης Σταύρος 2310 997880 214 ν.κ.