ΦPONTIΣTHPIO Ι (ποίηση)


Κωδικός: 
ΛΦI 163
Πιστωτικές μονάδες: 
6 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος


1. Σενέκας, Τρωάδες
Σ. Φραγκουλίδης

2. Βιργίλιος: από τις Εκλογές στην Αινειάδα
Β. Φυντίκογλου

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
Καθη... Φραγκουλίδης Σταύρος 2310 997880 214 ν.κ.
Αναπ... Φυντίκογλου Βασίλειος 2310 997146 204 ν.κ.