ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ


Κωδικός: 
ΓΛΩ 304
Πιστωτικές μονάδες: 
5 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος

Το συγκεκριμένο μάθημα εξερευνά τη φύση της ανθρώπινης γλώσσας χρησιμοποιώντας πα­ραδείγματα από την ελληνική αλλά και άλλες IE και μη γλώσσες. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται τα χαρακτηριστικά των φθόγγων και οι κανόνες που καθορίζουν τους συνδυασμούς τους (Φωνητική & Φωνολογία), ο σχηματισμός των λέξεων και η εσωτερική τους οργάνωση (Κλιτική & Παραγωγική Μορφολογία), καθώς και η δομή των φράσεων και των προ­τάσεων (Σύνταξη). Επίσης ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σημασία των λέξεων και των προτάσε­ων (Σημασιολογία), αλλά και στην ερμηνεία και χρήση των γλωσσικών σημασιών στο περικεί­μενο (Πραγματολογία). Το μάθημα ολοκληρώνεται με μια μικρή εισαγωγή στην τυπολογία γλωσ­σών και στον τρόπο με τον οποίο κατηγοριοποιούνται οι γλώσσες με βάση τα δομικά τους χαρα­κτηριστικά. Στόχος του μαθήματος είναι η διεξοδική εξέταση και περιγραφή της δομής των φυσικών γλωσσών. Ο τρόπος αξιολόγησης καθορίζεται από τον/την κάθε διδάσκοντα/ουσα.

* Υπενθυμίζεται ότι τα μαθήματα ΓΛΩ 301 και ΓΛΩ 304 συνιστούν διδακτική ενότητα με το σεμινάριο Πληροφορικής (ΠΛ).

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
ΕΔΙΠ Αμβράζης Νικόλαος 2310 997257 301 π.κ.
Αναπ... Παπαδοπούλου Δέσποινα 2310 997053 303 π.κ.
Καθη... Ρεβυθιάδου Ανθή 2310 997065 303 π.κ.
Επίκ... Θεοδωροπούλου Μαρία 2310 997962 301 π.κ.