ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ


Κωδικός: 
ΓΛΩ 304
Πιστωτικές μονάδες: 
5 ECTS

Δελτίο Περιγραφής Μαθήματος

Το συγκεκριμένο μάθημα εξερευνά τη φύση της ανθρώπινης γλώσσας χρησιμοποιώντας πα­ραδείγματα από την ελληνική αλλά και άλλες IE και μη γλώσσες. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του μαθήματος εξετάζονται τα χαρακτηριστικά των φθόγγων και οι κανόνες που καθορίζουν τους συνδυασμούς τους (Φωνητική & Φωνολογία), ο σχηματισμός των λέξεων και η εσωτερική τους οργάνωση (Κλιτική & Παραγωγική Μορφολογία), καθώς και η δομή των φράσεων και των προ­τάσεων (Σύνταξη). Επίσης ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σημασία των λέξεων και των προτάσε­ων (Σημασιολογία), αλλά και στην ερμηνεία και χρήση των γλωσσικών σημασιών στο περικεί­μενο (Πραγματολογία). Το μάθημα ολοκληρώνεται με μια μικρή εισαγωγή στην τυπολογία γλωσ­σών και στον τρόπο με τον οποίο κατηγοριοποιούνται οι γλώσσες με βάση τα δομικά τους χαρα­κτηριστικά. Στόχος του μαθήματος είναι η διεξοδική εξέταση και περιγραφή της δομής των φυσικών γλωσσών. Ο τρόπος αξιολόγησης καθορίζεται από τον/την κάθε διδάσκοντα/ουσα.

* Υπενθυμίζεται ότι τα μαθήματα ΓΛΩ 301 και ΓΛΩ 304 συνιστούν διδακτική ενότητα με το σεμινάριο Πληροφορικής (ΠΛ).

Διδάσκοντες/ουσες
Βαθμίδα Όνομα Τηλ. Γραφείο Ώρες Συνεργασίας
ΕΔΙΠ Αμβράζης Νικόλαος 2310 997257 301 π.κ. Δευτέρα 17.30-18.30, Πέμπτη 13.30-14.30, Παρασκευή 12.30-14.30
Αναπ... Παπαδοπούλου Δέσποινα 2310 997053 303 π.κ. Τρίτη 13.30-15.30, Τετάρτη 11.00-13.00
Καθη... Ρεβυθιάδου Ανθή 2310 997065 303 π.κ. Δευτέρα 18.30-19.30, Τρίτη 16.00-18.00
Επίκ... Θεοδωροπούλου Μαρία 2310 997962 301 π.κ. Τρίτη 14.30-16.00, Παρασκευή 9.00-11.00