ΓΛΩ 304 (Μ. Θεοδωροπούλου)


Το μάθημα ΓΛΩ 304 (ακροατήριο Θεοδωροπούλου) της 28ης Απριλίου δεν θα γίνει λόγω απουσίας της διδάσκουσας σε συνέδριο. Η αναπλήρωσή του θα γίνει στις 8 Μαΐου, ώρα 13:30-16:00 στην αίθουσα 101 νκ.