Χορήγηση υποτροφιών (κληροδοτήματα Χρ.Βράκα, Δ. Τσιακμακοπούλου, Γ. Βάρκα)


Γνωστοποίηθηκαν στο Τμήμα Φιλολογίας ΑΠΘ από το Τμήμα Κληροδοτημάτων του ΑΠΘ οι παρακάτω προσκλήσεις χορήγησης υποτροφιών.

----

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017 - 15:00μμ

Σχετικά έγγραφα:  
Αίτηση υποτροφίας 
Προκήρυξη υποτροφιών Γ Βάρκα 2017-2018 61ΠΡ46Ψ8ΧΒ-96Ω

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΡΑΚΑ

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017 - 15:00μμ

Σχετικά έγγραφα:  
Αίτηση υποτροφίας 
Προκήρυξη Χρ.Βράκα για προπτυχιακές σπουδές 2017-18 6ΡΓΑ46Ψ8ΧΒ-ΞΜΙ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ, ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017 - 15:00μμ

Σχετικά έγγραφα:  
Αίτηση υποτροφίας 
Προκήρυξη Δ Τσιακμακοπούλου 2016-2017 ΩΜ4Ι46Ψ8ΧΒ-Δ4Τ